סיבסוד וסיוע של רשויות המדינה וארגונים באביזרי עזר!

סיבסוד וסיוע של רשויות המדינה וארגונים באביזרי עזר!


מכשירי שמיעה-

הסיבסוד מתבצע דרך ביטוח משלים של קופות החולים השונות. קופות החולים משתתפות במימון מכשירי שמיעה לבני גיל 65 ומעלה.

כללית– הסיבסוד נעשה דרך כללית מושלם. לקוחות כללית מושלם מעל גיל 18 הזקוקים לאביזרי עזר לשמיעה, יוכלו לקבלם – בהתאם לרשימה מוגדרת של דגמי מכשירים המופיעה באתר של כללית מושלם. לצורך קבלת השירות, יש להצטייד בהפניית רופא של שירותי בריאות כללית, או רופא המאושר על ידי כללית מושלם, או הפנייה מקלינאי/ת תקשורת של כללית. ניתן להשתמש בשירות לאחר 6 חודשים מההצטרפות לכללית מושלם. גובה ההחזר הוא עד 75% מעלות האביזרים, ועד לסכום מרבי של 1,100 ש”ח לשנה קלנדרית.

כיצד ניתן להשיג את הסיבסוד?-

יש לוודא כי בידיך המסמכים הבאים:

א. חשבונית מס וקבלות מקוריות חתומות על ידי נותן השירות. יש לוודא כי על גבי החשבונית יצוינו פרטי הרוכש וסוג האביזר שנרכש. במידה והחשבונית/קבלה שברשותך היא ממוחשבת/דיגיטלית יש לצרף הצהרה כי המקור לא הועבר לאף גורם אחר.

ב. הפניית רופא או קלינאית תקשורת של שירותי בריאות כללית, המאשרת את הצורך באביזר, רלוונטית לשנת הרכישה.

2. ניתן להגיש את הבקשה להחזר באמצעות אתר האינטרנט כאן>>> 

3. כמו כן ניתן למלא טופס בקשה טופס החזר כספי  לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הנדרשים המפורטים מעלה ולשלוח לכללית מושלם, מחלקת התביעות, ת.ד 2265 בני ברק, מיקוד 5112201

שאר הקופות, אתם יכולים להיכנס לקישורים הבאים או ליצור קשר טלפוני ולבדוק-

 1. קופ”ח מכבי, טלפון- *3555
 2. קופ”ח לאומית– 1-700-507-507
 3. קופ”ח מאוחדת– 1-222-3833

סיוע במימון מכשירי ניידות-

משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי שיקום, ניידות והליכה.

סיוע במימון מכשירי הליכה-

מי זכאי?- אנשים עם נכות קבועה הזקוקים למכשירים, כולל מי שמאושפזים במוסדות סיעודיים, בתי חולים ומוסדות של משרד הרווחה.

 • ההשתתפות העצמית של המבוטח היא בגובה 25% מעלות המכשיר, או מתקרת ההשתתפות המירבית שנקבעה עבורו, לפי הנמוך מביניהם.
 • מקבלי הקצבאות הבאות פטורים מתשלום השתתפות עצמית (יש צורך להגיש אישורים מתאימים על הקצבה):
  • מקבלי תוספת השלמת הכנסה לקצבת זיקנה
  • מקבלי תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים
  • מקבלי קצבת נכות מלאה הכוללת תוספת משפחה
  • מקבלי גמלת הבטחת הכנסה
  • משפחות שהכנסתן נטו היא בגובה גמלת זקנה עם תוספת השלמת הכנסה (הכנסה נטו היא לאחר שהופחתו הניכויים למס הכנסה, למוסד לביטוח לאומי, לביטוח בריאות, לקופת פנסיה ולוועד עובדים).
 • אנשים המתקשים לממן את חלקם, יכולים לפנות לעובדת הסוציאלית בלשכת הבריאות עם אישורי הכנסה של שני בני הזוג (תלוש משכורת/פנסיה/קצבה, שומת מס לעצמאים ומסמכים אחרים שידרשו).
 • העובדת הסוציאלית רשאית להגדיל את השתתפות משרד הבריאות עד ל-90% מעלות המכשיר במקרים הבאים:
  • באותה שנה נרכש מכשיר נוסף.
  • ישנם במשפחה אנשים נוספים הזכאים לסיוע במימון מכשיר באותה שנה.
  • באותה שנה היו למבקש הוצאות נוספות הקשורות לנכותו, שלא קיבל עבורן סיוע מגורם אחר.
  • המשפחה מממנת שהות של ילד או בן משפחה אחר מדרגה ראשונה במוסד.

המכשירים, כפי שנקבע בתוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, הם:

 • תותבות לגפיים, כפפות לכיסוי תותבת יד וגרבי גדם (במקרה של החלפת בית גדם או תותבת).
 • נעליים רפואיות מיוחדות.
 • חגורות תומכות גו ואורטוזות (סדים).

תהליך מימוש הזכות

 • יש להצטייד בהמלצה של רופא אורתופד או רופא שיקומי ולפנות אל רכזת הכוונה בלשכת הבריאות באזור המגורים.
 • למי ששוהים במוסדות, הפנייה תוכל להיעשות באמצעות המסגרת שבה הם שוהים.
 • רכזת ההכוונה תבדוק את הפרטים ותפנה את המבקש לרופא מורשה באמצעות כרטיס שיצויין בו שיעור ההשתתפות של המשרד.
 • המבקש יכול לבחור רופא מתוך רשימה שתימסר לו על-ידי רכזת ההכוונה.
 • הרופא יבדוק את המבקש ויקבע את זכאותו למכשיר.
 • המבקש יכול לבחור ספק מתוך רשימת בתי מלאכה מורשים.
 • לאחר קבלת המכשיר, יבדוק הרופא את איכותו והתאמתו לצרכי המבקש.

מוקד זימון תורים ארצי למטופלי מכון לואיס

 • מכון לואיס בשיתוף עם משרד הבריאות הקימו מוקד זימון תורים ארצי על מנת להקל על מטופלי המכון, ולצמצם את משך זמן ההמתנה לתור.
 • מטופלי מכון לואיס הזכאים למכשירי הליכה בהתאמה אישית, יכולים לקבוע תור באמצעות המוקד לרופאים המורשים בבתי החולים שבהם פועלות מרפאות המכון.
 • המוקד, שמספרו 03-7575660, פועל בימים א’-ה’ בין השעות 8:30-15:30.
 • בשעות שבהן המוקד סגור, הפונה יכול להשאיר הודעה ויחזרו אליו.

נפגעי תאונות דרכים

 • ככלל, נפגעי תאונות דרכים מבוטחים משנת 1975 על-פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.
 • עם זאת, החל מה- 17.05.2012 נפגעי תאונות דרכים זכאים לקבל מכשירי שיקום וניידות ממשרד הבריאות לאחר סיום ההליך המשפטי בעניינם מול חברת הביטוח, ובתנאי שפסק הדין/הסכם הפשרה שנקבע אינו כולל פיצויים עבור המכשירים גם לעתיד ואינו מונע ממשרד הבריאות להיפרע מחברת הביטוח.
 • עד למתן ההחלטה המשפטית, חברת הביטוח אחראית לאספקה או למימון של המכשירים הנחוצים.
 • לפרטים נוספים, ראו חוזר מינהל רפואה מס’ 15/2014 – אישור אביזרי שיקום וניידות ומכשירי הליכה לנפגעי תאונות דרכים.

סיוע במימון מכשירי שיקום

משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי שיקום.

 • השתתפות המשרד היא בשיעור של 75% מהמחיר שנקבע בהתאם לסוג המכשיר, על-פי חלוקה לשתי קבוצות:
  • מכשירים שנקבע להם סכום מירבי (שאינו מחירו המלא של המכשיר).
  • מכשירים שיש לבדוק לגביהם 3 הצעות מחיר. מחיר המכשיר ייקבע על-פי ההצעה הזולה ביותר.
 • ההשתתפות העצמית היא בשיעור של 25% מהסכום שקבע משרד הבריאות (מלבד במקרים שבהם ניתן פטור ויפורטו בהמשך).

מי זכאי?

 • אדם עם מוגבלות קבועה הזקוק למכשיר שיקום ומתגורר בקהילה.
 • על-פי קביעת בג”ץ, המדינה אחראית למימון עבור מי ששוהה במסגרת חוץ ביתית של משרד הרווחה.

מי לא זכאי?

 • נפגע תאונות עבודה
 • נפגע פעולת איבה
 • נכי צה”ל
 • ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר
 • נכי המלחמה בנאצים
 • ניצולי שואה המקבלים קצבה ליוצאי מחנות וגטאות ממשרד האוצר

פטור מתשלום השתתפות עצמית-

 • למכשירי השיקום הבאים לא נדרשת השתתפות עצמית:
  • תותבות עיניים ותותבות (עדשות) סקלראליות
  • תותבות שד וחזייה לתותבת שד
 • לגבי שאר מכשירי השיקום, האוכלוסיות הבאות פטורות מתשלום השתתפות עצמית:
  • מקבלי תוספת השלמת הכנסה לקצבת זיקנה
  • מקבלי תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים
  • מקבלי קצבת נכות מלאה הכוללת תוספת משפחה
  • מקבלי גמלת הבטחת הכנסה
  • משפחות שהכנסתן נטו היא בגובה גמלת זקנה עם תוספת השלמת הכנסה (הכנסה נטו היא לאחר שהופחתו הניכויים למס הכנסה, למוסד לביטוח לאומי, לביטוח בריאות, לקופת פנסיה ולוועד עובדים).
 • לקבלת הפטור מהתשלום יש צורך להגיש אישורים מתאימים, בהתאם לסיבה המזכה.
 • אנשים המתקשים לממן את חלקם, יכולים לפנות לעובדת הסוציאלית במשרד הבריאות עם אישורי הכנסה של שני בני הזוג (תלוש משכורת/פנסיה/קצבה, שומת מס לעצמאים ומסמכים אחרים שידרשו).
 • העובדת הסוציאלית רשאית להגדיל את השתתפות משרד הבריאות עד ל-90% מעלות המכשיר במקרים הבאים:
  • באותה שנה נרכש מכשיר נוסף.
  • ישנם במשפחה אנשים נוספים הזכאים לסיוע במימון מכשיר באותה שנה.
  • באותה שנה היו למבקש הוצאות נוספות הקשורות לנכותו, שלא קיבל עבורן סיוע מגורם אחר.
  • המשפחה מממנת שהות של ילד או בן משפחה אחר מדרגה ראשונה במוסד.

רשימת מכשירי השיקום

 • רשימת המכשירים, שנקבעה בתוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, כוללת:
 • תותבות עיניים ותותבות (עדשות) סקלראליות לבני כל הגילאים. משרד הבריאות מממן את מלוא העלות (לא נדרשת השתתפות עצמית).
 • תותבות פנים – אף/אוזן/אורביטלית.
  תותבת שד, אחת לשנתיים. משרד הבריאות מממן את מלוא העלות או תקרת ההשתתפות שנקבעה (הנמוך מביניהם).
  חזייה לתותבת שד – המימון ניתן פעם אחת בלבד. משרד הבריאות מממן את מלוא העלות (לא נדרשת השתתפות עצמית).
  מכשירי תקשורת תומכת וחלופית – מערכות המאפשרות למשתמש בהן יכולת תקשורת באמצעות מסרים מוקלטים או מוקלדים המחליפים דיבור. השימוש במכשירים מאפשר לאנשים ללא יכולת דיבור או עם מובנות דיבור ירודה להביע את עצמם, ובכך לתקשר עם סביבתם באופן מיטבי ועצמאי, ככל הניתן.
 • הציוד שניתן לו מימון כולל:
  • מחשבים ייעודיים שתותקן עליהם תוכנה ייעודית. במקרים של מגבלה פיסית בהפעלת המחשבים ימומנו גם אביזרי נגישות להפעלתם (כגון עכבר מיוחד או מתגי הפעלה).
  • מערכות תקשורת תומכת וחלופית ממוחשבות המופעלות באמצעות מיקוד מבט, והעזרים הנלווים להן (כגון עמוד או זרוע לצורך העמדה מותאמת של המחשב).

תהליך מימוש הזכות-

 • יש לפנות לרופא הרלוונטי בקופת החולים לשם קבלת המלצה.
 • המסמכים הנדרשים לבקשת הסיוע:
  • למכשירי שמיעה – הפניית רופא אא”ג והמלצת קלינאית תקשורת בצירוף בדיקה אודיולוגית
  • למכשירי עזר לראיה (כולל תותבות עיניים) – המלצה של רופא עיניים
  • תותבות שד – המלצה של רופא משפחה/ רופא פנימי/ אונקולוג/ כירורג
  • תצלום תעודת זהות
 • הגשת המסמכים ללשכות הבריאות יכולה להיעשות על-ידי קופות החולים או ישירות על-ידי הפונה/נציג מטעמו.
 • את הבקשה מגישים לרכזת המכשירים במחלקה למחלות ממושכות ושיקום בלשכת הבריאות הקרובה.
 • ניתן להגיש את המסמכים בימי קבלת קהל במחלקה, בדואר או בפקס.
 • ועדה מקומית תדון בבקשה והחלטת הוועדה (אישור הבקשה או דחייתה) תישלח במכתב תשובה לפונה.
 • הנחיות לגבי המשך התהליך יפורטו במכתב התשובה שישלח למי שאושרה בקשתו.
 • מי שקיבלו אישור זכאות לרכישה עצמית, יעבירו ללשכת הבריאות את המסמכים הבאים לצורך קבלת החזר כספי:
  • אישור הזכאות
  • טופס אישור קבלת המכשיר (חתום)
  • חשבונית וקבלה – מסמכים מקוריים
  • פרטי חשבון הבנק לצורך העברה בנקאית של ההחזר הכספי (באמצעות צילום צ’ק מבוטל)

ערעור

 • מי שבקשתם לסיוע נדחתה, רשאים לערער על החלטת הוועדה.
 • הערעור יוגש בכתב באמצעות לשכת הבריאות.
 • הדיון בוועדת ערר ייעשה תוך 30 יום מתאריך קבלת הערעור והטיפול בו בלשכת הבריאות.

חשוב לדעת

 • האישור למימון המכשיר יהיה בתוקף למשך חצי שנה.

רשימת הציוד לניידות הניתן עליו סיבסוד ע”י משרד הבריאות-

 • המכשירים, כפי שנקבע בתוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, הם:
  • כסאות גלגלים ידניים
  • טיולונים
  • כסאות טיולון (BUGGY)
  • כסאות גלגלים ממונעים
  • כסאות גלגלים לשירותים
  • כריות מיוחדות לכסאות גלגלים
  • אינסרטים (מערכות ישיבה) לכיסאות גלגלים
  • מיטות פאולר מלא + HI-LOW הידראוליות וחשמליות
  • מזרוני אויר חשמליים (סטנדרטיים) למניעת פצעי לחץ
  • מנופים ביתיים חשמליים והידראוליים
  • הליכונים אחוריים
  • רולטורים
  • הליכון אמות
  • קביים קנדיות
  • זחלילים/מעלי מדרגות ניידים – במקרים חריגים

מכשירים במימון מלא למקבלי קצבאות

 • המכשירים הבאים ממומנים רק למקבלי הקצבאות שצוינו לעיל (ללא צורך בהשתתפות עצמית):
  • הליכונים רגילים
  • מקלות הליכה לסוגיהם
  • כריות ספוג למניעת פצעי לחץ
  • מזרוני ספוג סטנדרטיים (“תבנית ביצים”)

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לרופא המשפחה בקופת החולים.
 • רופא המשפחה או רופא מומחה אחר יעביר את הפניה לפיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק (בעל תעודת הרשאה להמליץ), לצורך בדיקת זכאות להשתתפות במימון המכשיר.
 • הגורמים המקצועיים בקופת החולים ינחו את הפונה לגבי המסמכים אותם עליו להגיש ועל תהליך הגשת הבקשה למשרד הבריאות.
 • מסמכים שיש להגיש:
  • דו”ח רפואי/סיעודי עדכני חתום על-ידי רופא ואחות
  • מפרט ו/או המלצה של פיזיותרפיסט/ית או מרפא/ה בעיסוק של קופת החולים המבטחת
  • דו”ח סוציאלי חתום על-ידי עו”ס מקופת החולים או מהמחלקה לשירותים חברתיים ביישוב (מומלץ במקרה של מכשירי ניידות ממונעים/חשמליים או על-פי דרישת הלשכה)
  • תצלום תעודת זהות
 • לפרטים נוספים הרלוונטיים למכשיר הספציפי ניתן ללחוץ על הקישור של אותו מכשיר באתר משרד הבריאות.
 • הגשת המסמכים ללשכות הבריאות יכולה להיעשות על-ידי קופות החולים או ישירות על-ידי הפונה/נציג מטעמו.
 • את הבקשה מגישים לרכזת המכשירים במחלקה למחלות ממושכות ושיקום בלשכת הבריאות הקרובה.
 • ניתן להגיש את המסמכים בימי קבלת קהל במחלקה, בדואר או בפקס.
 • ועדה מקומית תדון בבקשה והחלטת הוועדה (אישור הבקשה או דחייתה) תישלח במכתב תשובה לפונה.
 • מכשירים מורכבים (מיטה עם מנגנון חשמלי, כיסא גלגלים ממונע, מנוע עזר לכיסא גלגלים ידני, מנוף עם הפעלה חשמלית וזחליל) מועברים לדיון בוועדה מחוזית.
 • הנחיות לגבי המשך התהליך יפורטו במכתב התשובה שישלח למי שאושרה בקשתו.
 • מי שקיבלו אישור זכאות לרכישה עצמית, יעבירו ללשכת הבריאות את המסמכים הבאים לצורך קבלת החזר כספי:
  • אישור הזכאות
  • טופס אישור קבלת המכשיר (חתום)
  • חשבונית וקבלה – מסמכים מקוריים
  • פרטי חשבון הבנק לצורך העברה בנקאית של ההחזר הכספי (באמצעות צילום צ’ק מבוטל)

הגשת בקשה לבני 70 ומעלה

 • בפניות של בני 70 ומעלה ישנה אפשרות להגיש את הבקשה למימון מכשירי ניידות באחת מהדרכים הבאות:
  • שליחת הבקשה לכתובת הדוא”ל: shikum_natali@moh.gov.il
  • שליחת הבקשה לפקס שמספרו: 03-9135864
 • פניות אלה מטופלות על-ידי משרד הבריאות באמצעות חברה חיצונית.

ערעור-

 • מי שבקשתם לסיוע נדחתה, רשאים לערער על החלטות הוועדות.
 • הערעור יוגש בכתב באמצעות לשכת הבריאות.
 • הדיון בוועדת ערר ייעשה תוך 30 יום מתאריך קבלת הערעור והטיפול בו בלשכת הבריאות.

תיקון מכשירי ניידות

 • משרד הבריאות מממן את תיקון מכשירי הניידות לאחר תום תקופת האחריות שניתנה על-ידי הספק.
 • החל מה-01.04.2017 ניתן לכל האוכלוסיות מימון מלא גם לתיקונים של מכשירי הניידות הידניים (כגון כסא גלגלים ידני וכסא גלגלים לשירותים), כפי שניתן לפני כן רק לתיקונים של מכשירי ניידות חשמליים. לפרטים נוספים ראו בחוזר מינהל הרפואה מיום 04.05.2017.
 • המשרד רשאי לגבות השתתפות במימון התיקון במקרה של תקלה הנובעת מרשלנות, משימוש בלתי סביר, או משימוש בניגוד להוראות היצרן, הספק או משרד הבריאות.
 • מכשירי ניידות שסופקו עד שנת 2014:
  • לאחר תום תקופת האחריות אין לפנות ישירות לספקים לצורך קבלת שירות תיקונים.
  • אם נדרש תיקון למכשיר יש לפנות למוקד “קול הבריאות” בטלפון: 5400*, 08-6241010.
  • מרבית התיקונים מתבצעים באמצעות היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות.
 • מכשירי ניידות שסופקו החל משנת 2014:
  • במכשירים שסופקו על-ידי ספקים מורשים (במכרז), יש לפנות ישירות אל הספק המורשה שסיפק את המכשיר.
 • למידע נוסף, ראו באתר משרד הבריאות.

החזרת מכשירים בתום השימוש

 • המכשירים הבאים יוחזרו ללשכת הבריאות עם תום השימוש בהם:
  • כיסאות גלגלים ידניים (על כל סוגיהם)
  • כיסאות גלגלים לשירותים
  • כיסאות גלגלים ממונעים
  • כיסאות גלגלים עם מנועי עזר
  • טיולונים
  • מיטות
  • מנופים
  • זחלילים/ מעלי מדרגות ניידים
  • הליכונים מיוחדים (רולטורים)
 • מקבל המכשיר וערב נוסף (או ערב בלבד), צריך לחתום בעת קבלת המכשיר על טופס התחייבות ושטר חוב המבטיחים את החזרת המכשיר בתום השימוש בו.

חשוב לדעת

 • האישור למימון המכשיר יהיה בתוקף למשך חצי שנה.
 • מפרט ההמלצה שיאושר בלשכת הבריאות, כולל בתוכו מידע תפקודי ורפואי המועבר, במידת הצורך, לספקים לקבלת הצעות מחיר. אדם המעוניין לשמור על חיסיון בהעברת המידע, יפנה בבקשה ללשכת הבריאות באיזור מגוריו.

ארגוני סיוע

 • מילבת
 • יד שרה
 • עזר מציון
 • מרכז כיוונים לזכויות רפואיות
 • עזרא למרפא
 • עזרת אחים
 • “נר דויד”- טלפון: 086780477 טלפון נוסף: 054-2117755
 • בקול- ארגון כבדי שמיעה ומתרחשים
 • ליונס ישראל